Search
Close this search box.

โครงสร้างหลักสูตร

รูปแบบการศึกษา

การศึกษาหลักสูตร ปร.ด.คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบหลัก

  • รูปแบบที่ 1: ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น
  • รูปแบบที่ 2: ลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

แผนการศึกษาสำหรับแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1: ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกศึกษาในรูปแบบที่ 1 ได้ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 48 หน่วยกิต และจัดทำดุษฎีนิพนธ์ ดังแผนการศึกษาต่อไปนี้

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 898Dissertation8

รูปแบบที่ 2: ลงเรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ตามที่กำหนด ดังแผนการศึกษาดังต่อไปนี้

แผน 2.1. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 48 หน่วยกิต ประกอบด้วยจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 12 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต ดังแผนการศึกษาต่อไปนี้

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 650Advanced Analysis3
SCMA 691Generic Skills for Research in Mathematics1
SCMA 692Mathematics Seminar I1
SCMA XXXElective course3

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 615Algebra3
SCMA 693Mathematics Seminar II1

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 699Dissertation9

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 699Dissertation9

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 699Dissertation9

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 699Dissertation9

แผน 2.2. สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 72 หน่วยกิต ประกอบด้วยจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต ดังแผนการศึกษาต่อไปนี้

Semester I

Code Course title Credits
SCMA 650 Advanced Analysis 3
SCMA 691 Generic Skills for Research in Mathematics 1
SCMA 692 Mathematics Seminar I 1
SCMA XXX Elective course 3
SCMA XXX Elective course 3

Semester II

Code Course title Credits
SCMA 615 Algebra 3
SCMA 670 Advanced Differential Equations 3
SCMA 693 Mathematics Seminar II 1
SCMA XXX Elective course 3
SCMA XXX Elective course 3

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 799Dissertation8

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 799Dissertation8

Semester I

CodeCourse titleCredits
SCMA 799Dissertation8

Semester II

CodeCourse titleCredits
SCMA 799Dissertation8

รายชื่อวิชาเลือก

นักศึกษาที่เลือกรูปแบบ 2 สามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกที่สนใจได้ตามกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

Code Course title Credits
SCMA 633 Stochastic Processes 3
SCMA 639 Current Topics in Statistical Mathematics 3
SCMA 640 Probability Theory 3
SCMA 643 Time Series Analysis 3
SCMA 645 Generalized Linear Models 3
SCMA 688 Statistical Inference 3
Code Course title Credits
SCMA 606 Topology 3
SCMA 607 Functional Analysis 3
SCMA 610 Real Analysis 3
SCMA 620 Complex Analysis 3
CodeCourse titleCredits
SCMA 621Deterministic Models3
SCMA 622Probabilistic Models3
SCMA 623Optimization3
SCMA 631Decision Analysis3
SCMA 677Data Mining3
Code Course title Credits
SCMA 603 Theory of Ordinary Differential Equations 3
SCMA 625 Partial Differential Equations 3
SCMA 628 Finite Element Methods 3
SCMA 654 Numerical Analysis 3
SCMA 673 Dynamical Systems 3
SCMA 674 Mathematical Models in the Life Sciences 3
Code Course title Credits
SCMA 609 Current Topics in Mathematics I 3
SCMA 629 Current Topics in Computational Mathematics 3
SCMA 649 Current Topics in Mathematics II 3
SCMA 655 Current Topics in Mathematical Physics 3

ข้อมูลเบื้องต้น