Search
Close this search box.

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตร ปร.ด.คณิตศาสตร์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 รูปแบบ และ 3 แผนการศึกษาย่อย คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาสำหรับแต่ละรูปแบบและแผนการศึกษามีดังต่อไปนี้

รูปแบบที่ 1: ทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

ในรูปแบบที่ 1 ผู้เรียนจะใช้เวลาในการศึกษาทั้งหมดในการทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่สนใจ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้สมัครเข้าเรียนในรูปแบบที่ 1 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาใดก็ได้ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยต้องเป็นชื่อแรกหรือชื่อหลักในผลงานวิจัยอย่างน้อย 1 ชิ้น ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ

ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนด อาจได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ดูแลหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รูปแบบที่ 2: ลงเรียนในรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ในรูปแบบที่ 2 ผู้เรียนจะต้องลงเรียนในรายวิชาให้ครบตามหน่วยกิตที่กำหนดไว้ รวมถึงทำวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์​เพื่อสำเร็จการศึกษา การศึกษาในรูปแบบที่ 2 สามารถแบ่งได้เป็น 2 แผนการศึกษาย่อย ตามวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

แผน 2.1 สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต

ผู้สมัครที่มีวุฒิการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตก่อนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปร.ด.คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในแผน 2.1 ได้ หากมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาใดก็ได้ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50

ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนด อาจได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ดูแลหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แผน 2.2 สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ผู้สมัครที่มีวฺุฒิการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในแผน 2.2 ได้ โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยกิตในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 45 หน่วยกิต จากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง

ผู้สมัครต้องมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.50

ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนด อาจได้รับพิจารณาให้เข้าศึกษาได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้ดูแลหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบข้อเขียน มหาวิทยาลัยจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลังพิจารณาผลการสอบข้อเขียนแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย

ข้อมูลเบื้องต้น