Search
Close this search box.

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการสำเร็จการศึกษา:

นักศึกษาที่เลือกศึกษารูปแบบ 2 ต้องสอบผ่านรายวิชาเรียนครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร และมีผลการศึกษาเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00

นักศึกษาต้องมีผลการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดดังต่อไปนี้

  • TOEFL paper-based score ≥ 500
  • TOEFL computer-based score ≥ 173
  • TOEFL internet-based score ≥ 61
  • IELTS score ≥ 5.5

นักศึกษาต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ อย่างน้อย 3 วิชาจาก 4 สาขาวิชา

นักศึกษาที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และผ่านเกณฑ์การศึกษารายวิชา (เฉพาะรูปแบบ 2) แล้วถือว่าเป็นนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ต้องจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดำเนินการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้รูปแบบตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด และสอบผ่านการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ หรือสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน

นักศึกษาควรหลีกเลี่ยงการตีพิมพ์กับวารสารใน Beall’s list และเข้าร่วมการประชุมวิชาการที่ไม่น่าเชื่อถือ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่:

ข้อมูลเบื้องต้น