Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิภู ถิรปภาวิชญ์ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวิภู ถิรปภาวิชญ์ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน กลุ่ม 3 Mathematics for Industry ห้อง รวท.2 ในการเสนอผลงานเรื่อง การสร้างเส้นทางมาตรฐานสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถ ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567