Search
Close this search box.

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ พรรณนภา ช่างเพ็ชร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ …

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ พรรณนภา ช่างเพ็ชร Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทวรรณ กิ่ง …

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายวิภู ถิรปภาวิชญ์ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับ รางวัลเหรียญเงิน ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2567