ข่าว

Announcement of the list of eligible candidates to be interviewed: B.Sc. Actuarial Science And B.Sc. Industrial Mathematics And Data Science, Academic Year 2023 (TCAS 1/2 and Direct Admission Round 1)

The interview for TCAS 1/2 and  direct admission ( …

Announcement of the list of eligible candidates to be interviewed: B.Sc. Actuarial Science And B.Sc. Industrial Mathematics And Data Science, Academic Year 2023 (TCAS 1/2 and Direct Admission Round 1) Read More »

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (รอบที่ 3/2565)

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทย …

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (รอบที่ 3/2565) Read More »

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 3/2565)

ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทย …

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการ (รอบที่ 3/2565) Read More »