Search
Close this search box.

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ ซึ่งได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประเภทรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี (สาขาเศรษฐศาสตร์) จากวิทยานิพนธ์เรื่อง “วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาที่มีหลายวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดการรายการสินทรัพย์หลากประเภท” จาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (Thailand)