Search
Close this search box.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 35 คน รวมเป็นจำนวน 700 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก