Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์ ที่ได้รับตำแหน่งผู้ชำนาญการพิเศษ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทวรรณ กิ่งสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาการบริหารจัดการทั่วไปและการศึกษาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566