Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รู้ธ จ. สกุลคู

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.รู้ธ จ. สกุลคู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”