Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. วรรณนิกา แสวงทอง

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณนิกา แสวงทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”