Search
Close this search box.

ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูลรุ่นเยาว์ ปี 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูลรุ่นเยาว์ ปี 2566 ณ ฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2566