ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ.คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)

ประการรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อศึกษาหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และ วท.บ. คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ) โดยมีกำหนดสัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562

Read more

ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สมศักดิ์ โอฬารกิจเจริญ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. กิตติศักดิ์ ชยันตราคม ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐพงษ์ โบสุวรรณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

Acceptance of Students to the International BSc. Programme in Actuarial Science, 2019 (Round 2)

Read more