Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิธีพิเศษ)”