Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.มัณฑนา ชุดทอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Outstanding Paper) ประจำปี 2023 จาก Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.มัณฑนา ชุดทอง ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม (Outstanding Paper) ภายใต้ชื่อรางวัล “Peter Clark Prize” จาก Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) สหราชอาณาจักร

สำหรับรางวัล Peter Clark Prize จะมอบให้แก่บทความวิจัยยอดเยี่ยมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) ที่นำเสนอหรือเผยแพร่และได้รับการยอมรับในกลุ่มนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuaries) โดยบทความดังกล่าวต้องเป็นบทความที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการรับรองจากสถาบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ สหราชอาณาจักร (Institute and Faculty of Actuaries, IFoA) และเป็นผลงานยอดเยี่ยมที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงและได้รับเลือกจาก IFoA
โดยชื่อของรางวัลดังกล่าว ถูกตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง Past President “Peter Clark” ของสถาบันนักคณิตศาสตร์ประกันภัย IFoA ผู้เสียชีวิตอย่างกะทันหันขณะดำรงตำแหน่ง