Search
Close this search box.

Month: June 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งมอดินแดง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งมอดินแดง) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 20 ห้อง ห้องละ 35 คน รวมเป็นจำนวน 700 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิต ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิต ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อมรสมานกุล หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 จำนวน 40 คน ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก