Search
Close this search box.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งมอดินแดง)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี อุณหพิพัฒน์ และอาจารย์เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฝั่งมอดินแดง) ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก