Search
Close this search box.

Month: April 2023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาจากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด อมรสมานกุล (หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์) ร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธีมอบทุนการศึกษาสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565 จำนวน 1 ทุน จากบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยผู้รับทุนในปีนี้ได้แก่ นางสาวเบญชญา บุญฤทธิ์ นักศึกษาในหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ “KAIST Summer School in Mathematics 2023”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในโครงการ “KAIST Summer School in Mathematics 2023” จาก KAIST International Summer School ณ ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวจารุวัลย์ หวังวัฒนากูล นางสาว ณัฏฐณิชา เรียนรู้ นายพลพีร์ โลหะจรีกุล

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์

              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ