Search
Close this search box.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์

              ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัญญพงศ์ เพชรร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ